Chương trình đào tạo

Khóa học ngắn hạn

Autocad nâng cao

Học viên được tiếp cận với các kỹ thuật vẽ Autocad một cách nâng cao, ứng dụng hiện đại để có thể phục vụ cho công việc một cách tốt ...

[ XEM CHI TIẾT ...]

Microsoft word 2007

Học viên được học và thực hành các vấn đề liên quan đến soạn thảo, chỉnh sửa và in ấn tất cả các giấy tờ, hợp đồng, môn học...phục vụ ...

[ XEM CHI TIẾT ...]

Microsoft excel 2007

Sử dụng lệnh trong excel giúp cho việc tính toán và truy tìm dữ liệu một cách nhanh hơn, ứng dụng trong việc thống kê hay làm báo cáo....

[ XEM CHI TIẾT ...]

Autocad cơ bản

Học viên được tiếp cận nền tảng về vẽ autocad, các lệnh cũng như các vấn đề chuyên môn sơ khai, ứng dụng trong môn học vẽ và trong các ...

[ XEM CHI TIẾT ...]