Chương trình đào tạo

Khóa học dài hạn

Thiết kế kết cấu nhà cao tầng bằng ETABS – SAFE (2 tháng)

Hệ thống hóa kiến thức thiết kế kcấu nhà cao tầng. Ứng dụng phầm mềm ETABS và SAFE trong quy trình thiết kế kết cấu nhà cao tầng.

[ XEM CHI TIẾT ...]

Tin văn phòng (1,5 tháng)

Cung cấp một số kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm Microsoft Word để soạn thảo văn bản ( nhập, định dạng, chèn các đối tượng, in văn ...

[ XEM CHI TIẾT ...]